Wat we doen

Veel beleid wordt ontwikkeld zonder rekening te houden met de invloed van genderrollen. Dat leidt tot onvoorziene negatieve gevolgen voor vrouwen, in al hun diversiteit. Wij maken, als WECF, de genderdimensies binnen bestaande ongelijkheden zichtbaar. We bieden daarom trainingen en ontwikkelen tools om ervoor te zorgen dat de genderdimensies worden meegenomen in beleidsplannen ten aanzien van duurzame ontwikkeling.

Als netwerk hebben we veel specifieke expertise in huis voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld genderspecifieke evaluaties en genderspecifieke budgettering.  Daarnaast werken we samen met maatschappelijke organisaties, wetenschappers, kennisinstuten, overheden en EU- en VN-partners bij het implementeren van wetgeving en bij het instellen van institutionele kaders die rekening houden met gendergelijkheid, zoals bijvoorbeeld het tijdens de klimaatonderhandelingen ontwikkelde Gender Action Plan.

Gendergelijkheid als sleutel tot duurzame ontwikkeling 

In verschillende sectoren van de economie, zoals water- en energiediensten, en binnen de industrie- en afvalsector, werken maar weinig vrouwen. Wereldwijd werken vrouwen in vergelijking met mannen veel vaker in de informele sectoren van de economie, bijvoorbeeld in het huishouden of de onbetaalde zorg. Deze ongelijke verdeling op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de perspectieven van vrouwen vaak niet worden meegenomen als er besluiten worden genomen over bijvoorbeeld de energietransitie of over afvalverwerking. In deze sectoren is men vaak nog "gender-blind": de rol en prioriteiten van vrouwen zijn meestal onzichtbaar.

De eerste stap op weg naar gendergelijkheid is dan ook om ervoor te zorgen dat zowel de rol en prioriteiten van vrouwen als mannen duidelijk worden meegenomen. Hiervoor kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet, zoals het formuleren van doelstellingen voor het vergroten van evenwicht op de banenmarkt en in de besluitvorming. Ook het formuleren van indicatoren voor het meten van de effecten van beleid is een belangrijke maatregel. Vooral de integratie van maatregelen voor gendergelijkheid in wetgeving en de toewijzing van specifieke budgetten zijn effectief gebleken. Maar een belangrijke basisvoorwaarde voor dit beleid, is er voor te zorgen dat vrouwenrechten gewaarborgd zijn. Het beëindigen van geweld tegen vrouwen in hun huis, op het werk en in de openbare ruimte is een essentiele voorwaarde voor hun volledige en gelijkwaardige deelname aan allerlei besluitvormingsprocessen.

Om de genderdimensies van nationaal beleid zichtbaar te maken op het gebied van chemicaliën en afval, coördineerden we bijvoorbeeld voor het VN-Milieuprogramma (UNEP) de 'Global Gender and Environment Outlook', die tot doel heeft genderdimensies centraal te stellen bij besluitvorming en evaluatie van (internationaal) milieubeleid. Ook in ons Women2030-programma werken we samen met partners in 50 landen om (duurzaamheids)beleid te ontwikkelen genderaspecten integreert.