WECF heeft een duaal bestuursstelsel. Het formele toezicht op de uitvoerende directeuren wordt uitgeoefend door het Board of Trustees (BoT). Zij zijn verantwoordelijk voor het goedkeuren van onze jaarplannen, begrotingen en rapporten en houden toezicht op het werk van onze directeuren. Hiernaast hebben onze netwerkpartners ook zeggenschap in ons bestuur via ons International Advisory Board (IAB). Hun rol is het geven van strategisch advies aan ons BoT en directeuren. De IAB is ook essentieel voor de ontwikkeling van gezamenlijke strategieën voor financiering, belangenbehartiging en campagnes. De IAB wordt gekozen door onze partners, waardoor ervoor wordt gezorgd dat de thematische en geografische diversiteit van ons netwerk wordt vertegenwoordigd in ons werk.


IAB

Via ons International Advisory Board (IAB) bieden we onze partners de mogelijkheid om hun stem te laten horen in ons bestuur. De leden van het IAB worden gekozen door onze partners. Onze partners zijn non-gouvernementele organisaties die met ons samenwerken aan gendergelijkheid en duurzaamheid, door middel van beleidsbeïnvloeding en projectimplementatie. Ze onderschrijven onze visie, missie en ons beleid voor goed bestuur. Bij de nominaties voor het IAB moedigen we onze partners aan om diversiteit na te streven, bijvoorbeeld op gebied van geografische reikwijdte, leeftijd en gender. De rol van het IAB is om strategisch advies te geven aan onze Raad van Bestuur en Directeuren en het is van cruciaal belang om nieuwe impulsen te geven aan het ontwikkelen van gezamenlijke financierings-, pleitbezorgings- en campagnestrategieën

BOARD OF TRUSTEES

Onze internationale Board of Trustees bestaat uit drie tot zeven leden die de eindverantwoordelijkheid dragen voor ons strategisch en financieel management. Leden worden benoemd op basis van hun expertise en vervullen hun taken op vrijwillige basis. Ze hebben een mandaat van vier jaar en kunnen slechts één keer herkozen worden. De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen om onze jaarrekeningen, jaarverslagen en ons budget voor de komende jaren evenals het werkplan goed te keuren. Naast hun controlerende taken adviseren zij de uitvoerend directeur, vervullen zij representatieve functies voor onze organisatie en bezoeken zij projectpartners, indien de tijd dit toelaat. Sinds 2015 zijn onze bestuursleden:

Oprichters

Speciale dank aan onze oprichters en vorige voorzitters: 

  • Marie Kranendonk
  • Christine von Weizsäcker

Strategisch Plan

Download

Integriteitsbeleid

Download