Onze ecofeministische scorekaart

Op 17 maart gaan we weer naar de stembus in Nederland. Dan vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het is dit jaar belangrijker dan ooit om je stem te laten horen. Want er staat heel wat op het spel. Vrouwen, in al hun diversiteit, dragen overal ter wereld vaak de zwaarste lasten van armoede, milieuvervuiling en klimaatverandering. Milieurechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid bestaat voor ons daarom niet zonder genderrechtvaardigheid.

Het afgelopen jaar hebbben we gemerkt dat vrouwenrechten en gendergelijkheid als gevolg van de COVID-19 crisis (en de maatregelen hier tegen) verder onder druk zijn komen te staan. Als WECF bouwen we al ruim 25 jaar aan een ecofeministische beweging. Voor een toekomst waarin klimaatverandering een halt is toegeroepen en de natuur behouden is. Om deze toekomst werkelijkheid te maken, moeten de belangen en perspectieven van iedereen worden gehoord.

Wij gingen in de partijprogramma’s op zoek naar wat verschillende partijen hieraan willen doen. Hieronder kun je onze ecofeministische scorekaart hier downloaden!

Jouw hulp bij het maken van een ecofeministische keuze

Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een scorekaart samengesteld, waarbij naar een aantal specifieke onderwerpen is gekeken die wij als ecofeministisch netwerk belangrijk vinden en die belangrijk zijn voor de samenleving als geheel. Met de scorekaart beoordeelden we de partijprogramma’s op hun beloften rondom een aantal ecofeministische thema’s: rechtvaardige energietransitie, eerlijke klimaatactie, ‘period power’, genderquota in duurzame ontwikkeling en een gifvrije leefomgeving.
De verkiezingen zijn jouw volgende kans om op te komen voor gelijkheid, klimaat en onze gezondheid.

De Ecofeministische ScorekaartDownload hier de graphics

Waarom een ecofeministische scorekaart?

Voor ons betekent ecofeminisme: met een intersectionele, feministische benadering werken aan oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen. We strijden tegen structurele machtsongelijkheden die een bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving waaronder de uitwassen van het kapitalisme, uitbuiting en landonteigening, militarisme, gender-gerelateerd geweld, en (neo-)kolonialisme. We strijden voor gelijkheid, inclusiviteit, en het versterken van de stem van vrouwen* in al hun diversiteit. Want alleen als de rechten van iedereen worden gerespecteerd kan ontwikkeling echt duurzaam een eerlijk zijn.

We hebben daarom gekeken in hoeverre de verschillende partijen deze ecofeministische blik ondersteunen. We hebben naar de partijprogramma’s gekeken op de volgende ecofeministische thema’s: eerlijke klimaatactie, rechtvaardige energietransitie, hormoonverstoorders, eerlijke landbouw wereldwijd, gifvrij en betaalbaar ongesteld, plasticvrije samenleving, duurzame eerlijke handel en gendergelijkheid in duurzaamheid

Bij WECF gebruiken we vrouwen* als we spreken over vrouwen in al hun diversiteit. Met het gebruik van vrouwen* willen we de uiteenlopende ervaringen en identiteiten van vrouwen* erkennen, ongeacht gender, sekse, partnerkeuze, klasse, opleiding, ras, afkomst of religie.

Lees meer

Wat zeggen de scores?

Toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij een sterke analyse van de sociale impact heeft gemaakt en noemt veel beleidsmaatregelen die worden vermeld onder de titel aan de linkerkant van de scorecard. 

Gedeeltelijk toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij progressieve eisen stelt aan het probleem, maar de analyse van de sociale impact ontbreekt nog of is erg zwak. 

Geen toewijding

Deze score geeft aan dat de partij het probleem überhaupt niet heeft genoemd in hun manifest, of de toewijding is er wel, maar is te globaal en/of vaag over hoe ze het willen bereiken. Het kan ook betekenen dat de partij actief wordt tegengewerkt om actie te ondernemen. 

Klimaatverandering

Rechtvaardige transitie, extractivisme, steenkool, ontbossing, fossiele brandstoffen, mensenrechten, militarisering, verantwoordelijkheid voor het mondiale zuiden, planetaire grenzen, vervuilers betalen, gelijkheid van mannen en vrouwen, vervuiling, GHG, broeikasgassen 

Energie

Kolen, fossiele brandstoffen, duurzame energie, hernieuwbare energie, kernenergie, decentralisatie, energiearmoede 

Chemicaliën

Gezondheid, hormoonverstoorders, EDCs, pesticiden, biologische landbouw, duurzame landbouw, schadelijke chemicaliën, gifstoffen, reproductieve gezondheid, SAICM, GGO, biodiversiteit, voorzorgsbeginsel, landbouw, afvalbeheer, PFAS, dioxines

Menstruatie

Menstruatie, menstruatiehygiënemanagement, tampon belasting, plastic, gifstoffen, schooltoiletten 

Plastic

Microplastics, afvalbeheer, verantwoordelijkheid van de EU, export van afval, plastic voor eenmalig gebruik, plastic 

 

Duurzame handel

Vrije handel, arbeidshygiëne, fatsoenlijk werk, fatsoenlijk loon, kledingindustrie, afvalinzameling, textielindustrie, klimaatverandering, broeikasgassen, slow fashionfast fashion 

Genderquota

Gendergelijkheid, bedrijven, besluitvorming, publieke participatie, bestuur, STEM, quota 

De door ons gekozen partijen

Op 17 maart valt er heel wat te kiezen. We hebben de keuze uit maar liefst 1579 kandidaten op 37 kieslijsten. Een record. Er zijn nu 13 partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En misschien zijn het er na 17 maart wel 15 of 20. Wie zal het zeggen.

We hebben er voor gekozen om niet alle 37 kieslijsten aan bod te laten komen, maar we hebben vooral gekeken naar de programma’s van die partijen die de kans hebben om met minimaal 3 zetels in de Tweede Kamer te komen. Want wat duidelijk is, is dat grote maatschappelijke vraagstukken als een eerlijke energietransitie, verduurzamen van de internationale handel, goede zorg, duurzame landbouw en herstel van onze natuur niet alleen om veel inspanning vraagt, maar vooral om een samenhangend, duurzaam en inclusief beleid. Om dat verschil te kunnen maken heb je zetels nodig.

We hebben er daarom voor gekozen om de VVD, het CDA, de PvdA, Groen Links, CU, D66, PVV, SP en PvdD langs onze ecofeministische meetlat te leggen.

Partijprogramma's

Onze ecofeministische kieswijzer toont hoe de verschillende (grote) partijen scoren op ecofeministische thema’s. Natuurlijk beslaan we hier mee maar een beperkt aantal thema’s. Bekijk de score dan ook vooral als startpunt vanuit ecofeministisch oogpunt. Stemmen kan niet alles veranderen, maar door bewustwording kun je bepaalde thema’s wel op tafel krijgen.

Klimaatcrisis

Belangrijk voor ons is de klimaatcrisis en vooral het gebrek aan actie van de kant van de Nederlandse regering. Ook onze industrie en onze tomeloze consumptie maakt het niet veel beter.  Het is daarom tijd voor verantwoordelijkheid. Daarnaast liggen ook vrouwenrechten en rechten van minderheden wereldwijd onder vuur.

Na een blik op de partijen is wel duidelijk dat de meeste grote partijen naar ‘links’ opschuiven. Een sterke overheid wordt zelfs door de VVD gepropageerd. En ook klimaatactie is volgens de VVD nodig, zij het maar om onafhankelijk te worden van energie van ondemocratische landen als Rusland en Saoedi-Arabië. De VVD ziet kernenergie als onvermijdelijk hierbij. Voor het CDA is kernenergie bespreekbaar. D66 wijst het niet af, maar wil het liever niet.  Alle partijen, behalve PVV en FvD, willen zich in ieder geval in meer of mindere mate aan het Klimaatakkoord houden.

Landbouw

Bij landbouw liggen de meningen verder uit elkaar. VVD en CDA willen absoluut geen verplichte krimp en noemen biologische landbouw nergens in hun plannen. Opvallend, want Nederland bungelt qua biologisch landbouwareaal helemaal onder aan de lijst in Europa. Ook laten deze twee partijen, VVD en CDA, het afweten als het gaat om gendergelijkheid en een feministisch perspectief.

Gendergelijkheid

De politiek zal niet alles kunnen veranderen. Je bent er niet van verzekerd dat de politieke partijen waar je wel op stemt überhaupt hun afspraken nakomen. Grote partijen hebben veel invloed maar moeten ook compromissen sluiten als ze samen een regering gaan vormen. Je kunt er daarom ook voor kiezen om daarom voor een kleine partij als Bij1 te stemmen voor een sterke tegenstem. Of voor een partij waarbij in ieder geval gendergelijkheid verankerd is in het DNA, zoals de PvdA, D66 of Groen Links.  Gelukkig bestaan er, naast deze verkiezingen,  meerdere manier om je in te zetten voor verandering. Informeren, actievoeren, bewustwording, of zelf bewuster en ecofeministischer gaan leven!

 

Groen Links Link
PvdA Link
PvdD Link
D66 Link
CU Link
SP Link
CDA Link
VVD Link
PVV Link

Andere nuttige kieswijzers

Wil je weten wat andere feministische en milieu-organisaties voor adviezen hebben:

De Politieke Sekswijzer van Rutgers Stichting

De Klimaatwijzer Kiesklimaat

De Feministische Partijwijzer van Action Aid

De Gendergelijkheidswijzer van Atria en Women Inc (die wij ook actief steunen!)f

De Plasticsoep Kieswijzer van de Plastic Soup FoundationGeïnformeerde beslissingen zijn belangrijk

deel op social media


Waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Op 15, 16 en 17 maart stemmen we de nieuwe leden van de Tweede Kamer. De grootste partijen formeren daarna een nieuwe regering en komen tot een regeerakkoord. En beslissen op die manier hoe ons land er de komende jaren uit gaat zien. Gelukkig heb jij invloed. Alleen al op de samenstelling van de Tweede Kamer. Op dit moment bestaat 31% van de Tweede Kamerleden uit vrouwen. Dat is beschamend weinig. Ook doen er steeds meer partijen mee die vrouwenrechten op het spel zetten, klimaatverandering ontkennen en/of hun voeten afvegen aan de Nederlandse grondwet. Jouw stem is dus erg belangrijk.

Lees meer