Over de ecofeministische kieswijzer

In juni staan de verkiezingen voor de Europese Unie van 2024 op het programma. Het is een cruciaal moment: de klimaat- en ecologische crises vormen gigantische uitdagingen en het lot van de EU Green Deal op tafel ligt. Bovendien wordt de vrede in veel delen van de wereld bedreigd. Rusland zet zijn aanvallen op Oekraïne voort en de humanitaire situatie in Palestina, Soedan en Congo verslechtert iedere dag als gevolg van aanhoudende gewapende conflicten. Maar dat is niet alles. In Europa dreigt de opkomst van extreemrechtse populistische partijen de vooruitgang die we hebben geboekt ongedaan te maken, door anti-genderretoriek te verspreiden en zich te richten op LHBTQIA+-gemeenschappen, terwijl ze de realiteit van de klimaatcrisis negeren. Dit is een cruciaal moment om een verenigd, groen en feministisch Europa te eisen.

Bij de vorige EU-verkiezingen in 2019 hebben jonge kiezers bijgedragen aan een historische opkomst, die voor het eerst sinds de jaren negentig meer dan 50% van alle kiesgerechtigden bedroeg. De grotere betrokkenheid van jonge kiezers bij de verkiezingen van 2019 maakte een aanzienlijk verschil, wat resulteerde in een meer diverse vertegenwoordiging in het Europees Parlement. Laten we deze trend voortzetten en een sterker ecofeministisch geluiden laten horen!

Ecofeministische kieswijzer

We willen je uitdagen om de partijen in jouw land te testen op verschillende ecofeministische onderwerpen. De scorekaart geeft onderwerpen weer die belangrijk zijn voor ons en onze partners. Het omvat niet alles, maar het is een goed startpunt om dieper te graven en meer te leren over zaken die voor jou belangrijk zijn.


De scores uitgelegd

Toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij ingaat op het betreffende beleidsonderwerp en een sterke analyse heeft van de sociale impact van de kwestie

Gedeeltelijk toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij progressieve eisen heeft rond deze kwestie, maar dat de analyse van de sociale impact ontbreekt of zeer zwak is.

Geen toewijding

Deze score geeft aan dat de partij de kwestie ofwel helemaal niet in hun manifest heeft genoemd, ofwel dat er een toezegging wordt gedaan om de kwestie aan te pakken, maar zonder toelichting over hoe dit zal worden gedaan. Het kan ook betekenen dat de partij zich actief verzet tegen dergelijke maatregelen, waardoor de kwestie in sommige gevallen zelfs verergert.

Scores per categorie

Genderrechtvaardige energietransitie

 1. Nee tegen fossiele brandstoffen/kernenergie (valse oplossing): 0-5 punten
 2. Bewustzijn van energiearmoede: speciale aandacht voor gender, klasse, etniciteit: 0-5 punten
 3. Decentralisatie van energie: 0-5 punten
 4. Waterzuivering (plan): 0-5 punten
 5. Hernieuwbare energie: 0-5 punten

De vervuilers betaalt!

 1. Laat vervuilers betalen: 0-7 punten
  1. De campagne: 0-3 punten
  2. Zonder de prijzen te verhogen: 0-4 punten
 2. Verantwoordelijkheid van de sector: 0-4 punten
 3.  Producentverantwoordelijkheid: 0-3 punten
 4. Grote vervuilers betalen meer: 0-3 punten 
 5. Compensatie voor degenen die negatief getroffen zijn: 0-4 punten
 6. Transparantie: 0-4 punten

Jongeren aan tafel

 1. Erkent het belang van het betrekken van diverse stemmen in het besluitvormingsproces: 0-7 punten
 2. Betekenisvolle jeugdparticipatie: 0-7 punten
 3. Participatie voor iedereen bevorderen (burgerparticipatie): 0-7 punten
 4. Toekomstdenken: generatietest: 0-2 punten
 5. Stemrecht voor 16-jarige : 0-2 punten

Zeg nee tegen giftige chemicaliën!

 1. Legt een verband tussen gevaarlijke chemicaliën en gezondheid: 0-5 punten
  1. Bespreking van hormoonverstorende chemicaliën (EDC): 0-2 punten
 2. Bespreking van de gezondheid van de planeet: 0-5 punten
  1. Voorzorgsprincipe: 0-2 punten
 3. Bespreken van watervervuiling: 0-5 punten
  1. Grijswater, waterzuivering: 0-2 punten
  2. PFAS: 0-2 punten
 4. Vermindering van pesticiden: 0-5 punten
  1. Herstel van de wet op de reductie van pesticiden: 0-2 punten
 5. Vermelden en bespreking van gender in relatie tot chemicaliën: 0-5 punten
  1. Cosmetica: 0-3 punten
  2. Menstruatieproducten: 0-2 punten

Natuurinclusieve en eerlijke landbouw

 1. Eerlijke handel, eerlijke prijs: 0-5 punten
  1. Antidumping: 0-1 punt
  2. Kleine boeren, familiebedrijven: ondersteuning van de transitie naar duurzame landbouw: 0-2 punten
 2. Overgang naar organisch/biologisch: 0-7 punten
  1. Voedselzekerheid: garanderen, zonder bio-industrie: 0-4 punten
 3. Afvalbeheer: 0-2 punten
 4. Greendeal: 0-9 punten
  1. Biodiversiteit: 0-2 punten
  2. Wet ter reductie van pesticiden: 0-2 punten
  3. Eerlijke prijs: 0-2 punten
  4. Behoud: 0-2 punten
  5. 2040/2050: 0-1 punt
 5. Agro-ecologie: 0-2 punten

Duurzame en eerlijke handel

 1. Eerlijke arbeidsomstandigheden: 0-5 punten
 2. Eerlijke prijs: 0-5 punten
 3. Verbod op microplastics: 0-5 punten
 4. Circulaire economie: 0-5 punten
 5. Recycling, verworven grondstoffen en fast fashion: 0- 5 punten

Gender-rechtvaardige energietransitie

Kolen, fossiele brandstoffen, duurzame energie, hernieuwbare energie, kernenergie (valse oplossing), decentralisatie, energiearmoede

Zeg nee tegen giftige chemicaliën!

Gezondheid, hormonen, verstorend, pesticiden, biologische landbouw, duurzame landbouw, schadelijke chemicaliën, reproductieve gezondheid, SAICM, GMO, biodiversiteit, voorkomen, landbouw, afvalbeheer

De vervuiler betaalt!

Vervuiling, water, watervervuiling, bodem, transparantie, invloed, verantwoordelijkheid, kosten, klimaatactie, vervuilers, grote vervuilers

Eerlijke handel

Vrije handel, arbeids-omstandigheden, fatsoenlijk werk, fatsoenlijk loon, kledingindustrie, afvalinzameling, textielindustrie, klimaatverandering, broeikasgassen, slow fashion, fast fashion, ontwikkeling, productie, meisjes, handels-overeenkomsten, circulaire economie

Jongeren aan tafel

Gendergelijkheid, bedrijven, besluitvorming, publieke participatie, bestuur, STEM, quota, jeugd-organisaties, gelijkheid, toekomst

Natuur-inclusieve en eerlijke landbouw

EU Green Deal, pesticiden, agro-ecologie, kleine boeren, biodiversiteit, boer, ago-economie, klein familiebedrijf, mest, biologisch, organisch, handel, agro-industrie, voedsel, voedselonzekerheid

EU-fracties & partijen, wat zijn het? 

Politieke groeperingen en partijen in de EU, wat zijn dat?

Vind je het lastig om het verschil te begrijpen tussen politieke fracties en partijen in het Europees parlement? Geen zorgen, hieronder vind je een korte uitleg om alle verwarring tussen de twee weg te nemen!

EU-fracties

In het Europees Parlement komen alle gekozen nationale politici samen in groepen, ook wel fracties genaamd. Deze zijn gebaseerd op gemeenschappelijke politieke ideeën tussen partijen en niet op nationaliteit. Er zijn momenteel 7 erkende groepen in het EU-Parlement:

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (S&D)

De S&D-fractie werd in 1953 opgericht en is daarmee de op een na oudste fractie in het parlement. De S&D is centrumlinks en sociaaldemocratisch. Het pleit voor sociale rechtvaardigheid, werknemersrechten, ecologische duurzaamheid en progressief economisch beleid. De groep is aangesloten bij de Progressive Alliance en Socialist International.

De Linkse fractie in het Europees Parlement (GUE/NGL)

De Linkse fractie in het Europees Parlement, bekend als de GUE/NGL (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links), vertegenwoordigt een coalitie van linkse partijen met socialistische, communistische en ecosocialistische ideologieën. Het werd opgericht in 1995 en ontstond doordat drie nieuwe landen met linkse partijen zich bij de EU voegden en gezamenlijk de confederale groep vormden. De GUE/NGL legt een aanzienlijke nadruk op de rechten van werknemers, klimaatactie, feminisme, vrede en mensenrechten als belangrijke aandachtspunten op hun politieke agenda.

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/EFA)

Deze fractie is een grote mix van vijf verschillende Europese partijen: Europese Groene Partij (EGP), onderdeel van de Europese Vrije Alliantie (EFA), Europese Piratenpartij (PPEU), Volt Europe (Volt), onderdeel van Animal Politics EU (APEU) . De Groenen/EVA-Fractie heeft een linkse en progressieve ideologie en pleit voor milieubescherming, duurzame ontwikkeling, sociale gelijkheid en de erkenning van culturele en taalkundige diversiteit binnen de EU.

Fractie Renew Europe

Dit is de oudste fractie in het Europees Parlement en werd vroeger de ‘Liberale en Bondgenoten Fractie’ genoemd. Deze fractie is liberaal en pro-Europees.

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

De Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) is extreemrechts en staat bekend om hun euroscepticisme. Sommige leden van de groep zijn geen voorstander van de eurozone en zijn tegen referenda over de vraag of landen tot de EU toetreden. Deze groep is tegen klimaatmaatregelen, tegen de European Green Deal en tegen migratie. Ze hebben de afgelopen jaren veel steun gekregen van populistische en nationalistische bewegingen, met het vooruitzicht veel zetels te winnen bij de volgende verkiezingen. Dit vormt een directe bedreiging voor de rechtsstaat en verschuift het Europees Parlement richting extreemrechts.

Fractie van de Europese Volkspartij (EVP)

Deze groep begon in 1976 en is momenteel de grootste politieke fractie in het Europees Parlement. De EVP-fractie identificeert zichzelf als een centrumrechtse, conservatieve en christendemocratische groep. De partijen in deze groep zijn vanuit centrumrechts wel verder naar rechts opgeschoven om  extreemrechtse stemmen te winnen. Als gevolg hiervan is deze grootste politieke fractie over de jaren steeds conservatiever en rechtser geworden, met als risico dat zij na de verkiezingen gaat samenwerken met de extreemrechtse ECR en ID. Dit zou betekenen dat de European Green Deal wordt opgeschort, de uitbreiding van de EU wordt geblokkeerd en de macht van de EU wordt verminderd.

Fractie Identiteit en Democratie (ID)

De fractie Identiteit en Democratie (ID) is een rechts-populistische partij. De ID-groep benadrukt een harde houding tegen migratie en verzet zich tegen het verlenen van extra bevoegdheden aan de Europese Unie. Deze groep heeft steun gekregen van nationalistische bewegingen in heel Europa en zal bij de komende verkiezingen waarschijnlijk veel stemmen winnen. Als deze groep dit momentum krijgt, dreigt zij de waarden van de EU op het gebied van de mensenrechten, de Green Deal en het respect voor de rechtsstaat te bedreigen.

Om officieel erkend te worden, heeft een groep minimaal 25 lidstaten nodig om er deel van uit te maken. Je stemt niet op de groepen. Dit is erg belangrijk om te begrijpen. Het zijn geen juridische instanties die beslissingen nemen, maar het zijn de netwerken die besluitvormers met vergelijkbare politieke voorkeuren samenbrengen. We hebben rondgebeld en de politieke fracties hebben geen gemeenschappelijke manifesten of standpunten, maar de leden van de groepen bedenken wel samen een strategie over hoe ze in het parlement moeten stemmen. Meer informatie vind je op elections.europe.eu.

Verkiezingsproces

De Europese verkiezingen vinden iedere vijf jaar plaats, waardoor ruim 400 miljoen EU-burgers de kans krijgen hun vertegenwoordigers te kiezen. Dit jaar vindt de stemming plaats van 6 tot 9 juni. Het stemproces varieert afhankelijk van jouw land, waarbij de nationale regels worden gevolgd en tegelijkertijd een eerlijk systeem wordt gegarandeerd dat voorkomt dat één enkel land het parlement domineert. Dit zorgt ervoor dat kleinere landen een proportionele invloed hebben. Bij de komende verkiezingen zullen er 720 leden van het Europees Parlement worden gekozen, een stijging ten opzichte van de vorige 705 leden om de bevolkingsgroei op te vangen.

Dus, wie kan stemmen? Iedereen met het EU-burgerschap en die voldoet aan de nationale minimum stemgerechtigde leeftijd kan stemmen! In de meeste landen is deze leeftijd 18 jaar, maar in België, Duitsland, Malta en Oostenrijk is dit 16 jaar en in Griekenland is dit 17 jaar. Hoewel je in de meeste landen meestal automatisch geregistreerd bent om te stemmen, moet je zich op sommige plaatsen registreren met de nationale autoriteiten. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de uiterste inschrijfdata.

EU-partijen

Sommige partijen bestaan in meerdere landen en hebben een netwerk op Europees niveau dat hen samenbrengt. De partijen hebben gemeenschappelijke manifesten die door de nationale afdelingen worden vertaald om van toepassing te zijn op de nationale context. Alle leden van deze netwerken maken deel uit van dezelfde partij. Sommige fracties hebben dezelfde namen als sommige politieke partijen. Dit is echt waar het een beetje lastig wordt. De fracties met dezelfde naam als een politieke partij beperken zich niet alleen tot politici van die partij. Kortom, groepen bestaan uit besluitvormers van verschillende politieke partijen met vergelijkbare politieke agenda’s, terwijl EU-partijen bestaan uit nationale banden van dezelfde partij.

Ontdek onder welke fractie jouw MEP valt

Manifesten van fracties in het Europees Parlement

Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten Link
Linkse Fractie – GUE/NGL Link
De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Renew Europe Link
Europese Conservatieven en Hervormers Niet beschikbaar
Europese Volkspartij Link
Identiteit en Democratie Niet beschikbaar

Lees meer

Als je meer wil weten over de Europese verkiezingen en hoe je je kunt voorbereiden om actief deel te nemen, bekijk dan onze ‘EU-verkiezingstoolkit voor jongeren’.Geïnformeerde beslissingen doen ertoe

deel op social media

Over de kiesregels

Van 6 tot 9 juni 2024 stemmen burgers van EU lidstaten voor een nieuw Europees parlement. Als je EU-burger bent en ouder bent dan 18 jaar, dan heb je stemrecht, hoewel je in Oostenrijk, België, Duitsland en Malta al vanaf 16 jaar kunt stemmen en vanaf 17 jaar Griekenland. Als je in het buitenland woont, kan je stemmen op kandidaten in je thuisland of van het land waar je woont, maar je kan niet tweemaal te stemmen! Waar je ook stemt, je moet je houden aan de kiesregels van dat systeem. In sommige landen is ben je automatisch geregistreerd om te stemmen automatisch als je op een adres bent ingeschreven, in andere landen moet je zelf registeren.

LEES VERDER