Teleurstellend Nationaal Actie Plan Pesticides

Elf ngo’s, op initiatief van PAN Nederland, vinden het ‘Nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden’ van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat teleurstellend. Ze concluderen dat het `nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden’(NAP) teleurstellend is en niet in lijn met de gestelde eisen van de Europese richtlijn over duurzaam gebruik van pesticiden. Herziening van het actieplan dringend gewenst is.

In een gezamenlijke brief geven PAN Nederland, ASEED EuropeFoodwatch NederlandInsecten in NoodParkinson VerenigingStichting TegengifVeltVereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en VoedingVereniging Meten=WetenVoedsel Anders en WECF Nederland hun feedback van de consultatie Nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden´ van de Ministersies van LNV en IenW.

We hebben de volgende bezwaren:

Het actieplan is eenzijdig. Bij het opstellen van het actieplan zijn belangrijke actoren die zich inzetten voor gezondheid, belangen van omwonenden, biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit niet betrokken.

Het actieplan mist ambitie. Het plan is veel te algemeen en sluit niet aan bij de maatschappelijke realiteit. Het plan mist concrete doelstellingen om het gebruik en de risico´s van pesticiden te verminderen. Deze doelstellingen zijn in de Europese Farm-to-Fork strategie (50% reductie van pesticiden in 2030), door 1,2 miljoen Europeanen (80% reductie in 2030) en in een aangenomen motie in de Tweede Kamer geformuleerd: een uitfasering van het gebruik van pesticiden in 2035.

Het actieplan zet in op technische oplossingen. Volgens de Europese wetgeving zijn de lidstaten sinds 2014 verplicht geïntegreerde gewasbescherming IPM toe te passen en het gebruik van pesticiden te reduceren. In Nederland is in de periode 2016 tot 2020 echter de afzet van pesticiden toegenomen.

Het actieplan is niet vernieuwend en heeft vele tekortkomingen. Het plan negeert conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het continueert ineffectieve maatregelen om het aquatisch milieu te beschermen, voldoet niet aan het voorzorgsprincipe, noch aan de Habitatrichtlijn ter bescherming van Natura 2000-gebieden.

Conclusie
Onze conclusie is, dat in samenwerking met alle belangrijke actoren, het Actieplan herschreven dient te worden. We bieden graag onze medewerking aan om er echt een ambitieus en effectief actieplan van en voor heel Nederland van te maken.

Lees de uitvoerige reactie op de consultatie NAP van de elf NGO´s op de website van PAN Nederland.