Pleiten voor de juiste prioriteiten in REACH herziening – WECF’s bijdrage aan het minisymposium Stoffen oktober 2022

Ook in oktober 2022 waren we weer medeorganisatoren van het halfjaarlijkse minisymposium stoffen in Den Haag. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, en de VNCI werd er opnieuw een gelegenheid gecreëerd voor vertegenwoordigers van de chemische industrie, de wetenschap, de overheid en natuurlijk het maatschappelijk middenveld om bij elkaar te komen. Dit keer om de herzieningen te bespreken van de Europese regelgeving REACH. Namens het maatschappelijk middenveld sprak onze partner Tatiana Santos van de European Environmental Bureau in het panel.

REACH staat voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Het doel van de REACH verordening is het verbeteren van de gezondheid en het milieu door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. De geplande REACH herziening is een van de acties die voortvloeit uit de aangekondigde chemicaliën strategie voor duurzaamheid van de Europese Unie. De REACH herziening is van belang in de strijd tegen de drie grote milieucrisissen van onze tijd. Klimaatverandering, Verlies van biodiversiteit en chemische vervuiling en staat in de kern van de Europese Green Deal. De herziening van REACH wordt ontworpen om tekortkomingen tegen te gaan. Hierin worden de volgende onderwerpen bekeken:

  • Registratie vereisten
  • Meer inzicht over hormoon verstorende stoffen
  • Invoering MAF (Mixture Assessment Factor)
  • Vereenvoudiging van communicatie van toeleveringsketens
  • Verandering van toezichts- en handhavingsvoorwaarden
  • Verandering in stoffenevaluatie

Het is belangrijk om de EU te stimuleren en druk uitoefenen in het beïnvloeden van de herziening van REACH. Daarom, als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, hebben wij tijdens het mini symposium samen met het EEB gepleit voor het stellen van prioriteiten in de herziening van REACH. De prioriteit moet geplaatst worden bij het beschermen van de Europese burgers, hun gezondheid en leefomgeving. Daarom pleiten wij dat er een Zero tolerance beleid moet komen op niet-essentiële gevaarlijke chemicaliën. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de lasten van de toezicht autoriteiten worden verlicht door voldoende middelen toe te wijzen aan de autoriteiten en dat het toetsingsproces van nieuwe chemicaliën die op de markt verschijnen versneld wordt. Ook moeten er inspanningen worden geleverd om het mogelijk te maken snel te innoveren en vervanging te vinden voor gevaarlijke chemicaliën. Het is nog niet altijd mogelijke om bepaalde risicovolle chemicaliën te vervangen. Daarom is het volgens ons van het grootste belang om transparanter te communiceren met de consument over de gevaarlijke chemicaliën in de producten die zij gebruiken. Daarnaast moet het voor de consument makkelijker worden om dit juridisch op te eisen als hier niet aan voldaan wordt. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de industrie aansprakelijk wordt gesteld voor de vervuilende en schadelijke gevolgen van het produceren en dumpen van gevaarlijke chemicaliën door onder andere een polluter pays principe in te stellen en een Zero tolerance beleid voor nalatigheid van de industrie.

Meer lezen over ons werk voor een gifvrije leefomgeving? Klik HIER