Onlosmakelijk verbonden: gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit. Concrete aanbevelingen voor integraal beleid

De klimaat -en biodiversiteitscrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Het recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) laat zien dat we ons op een kantelpunt bevinden. Om de Parijs klimaatdoelstelling van 1,5 graad opwarming te behalen, moeten we nu het tij keren. Niet pas in 2030 of 2050. Hier moet iedereen bij betrokken zijn.  Vrouwen en meisjes* maken de helft van de wereldbevolking uit, maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in biodiversiteits-, en klimaatbeleid. Zo worden slechts 33 procent van de besluitvormende posities binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bekleed door vrouwen.

Op het niveau van nationale of lokale overheden en andere instituties ligt dit aandeel zelfs veel lager. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onverstandig. Vrouwen* hebben juist een sleutelpositie bij een breed scala aan activiteiten die biodiversiteit en aanpassingen aan klimaatverandering ondersteunen, zoals bodem- en waterbeheer, bebossing, en het waarborgen van variatie binnen cultuurgewassen. Zij zijn kennishouders als het gaat om biodiversiteit én pioniers in belangrijke sectoren als duurzame energie, water, bos- en landbouw. Tevens leiden (Inheemse)3 vrouwen* het verzet tegen fossiele projecten en de aantasting van ecosystemen. Het is daarom van belang dat juist zij deelnemen aan de tafels waar beleid wordt gemaakt en politieke besluiten worden genomen.

Wereldwijde klimaatverandering, afname in biodiversiteit en voortdurende genderongelijkheid zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Het oplossen van deze urgente uitdagingen moet daarom hand in hand gaan. Hiervoor is echte verandering nodig, die ongelijke machtsverhoudingen en het ongelimiteerde gebruik van natuurlijke hulpbronnen aanpakt. De manier waarop we de wereld nu vorm hebben gegeven zal ons niet uit de crisis halen. Nieuw leiderschap, nieuwe perspectieven en nieuwe kennis zijn hard nodig.

Nederland kan hierin een cruciale rol spelen. De Nederlandse overheid toont al jaren leiderschap door vrouwenrechten en gendergelijkheid centraal te stellen in het Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Nederland is internationaal een belangrijke en succesvolle pleitbezorger voor klimaat- en biodiversiteitsbeleid met specifieke aandacht voor gender, bijvoorbeeld binnen het Green Climate Fund (GCF). Nederland heeft het geld, de middelen en het trackrecord om de klimaat- en biodiversiteitscrisis op een integrale en inclusieve manier aan te pakken. Dit paper gaat in op de intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit, en gendergelijkheid en biedt met onze aanbevelingen concrete handvatten aan de Nederlandse overheid.

Donors