De met elkaar verweven crises zoals verlies van biodiversiteit, ontbossing en aantasting van ecosystemen nemen in alarmerend tempo toe, met desastreuze gevolgen voor ons en onze planeet. Wij constateren echter dat er nog te weinig (mainstream) aandacht wordt besteed aan genderspecifieke kwesties. Vrouwen (en meisjes) in al hun diversiteit verhouden zich, vaak als gevolg van onderliggende genderongelijkheden, doorgaans anders tot bossen en biodiversiteit. Zo hebben zij een lagere kans op zekere landeigendomsrechten, zijn ze ondervertegenwoordigd in bestuur, worden ze als vrouwelijke verdedigers van milieu en mensenrechten geconfronteerd met bepaalde gendergerelateerde dreigingen en hebben ze in mindere mate toegang tot of controle over natuurlijke hulpbronnen. Vrouwen zijn echter verre van passieve slachtoffers, maar spelen een sleutelrol in de transformatie richting duurzame bescherming en behoud van bosecosystemen.

Aangezien Nederland van oudsher sterk de belangenbehartiging van gendergelijkheid gesteund heeft, zowel binnen de EU als bij mondiale beleidsvorming, heeft WECF een feministische analyse uitgevoerd op de belangrijkste beleidsmaatregelen, regelgeving en strategieën van de Nederlandse overheid inzake bos en biodiversiteit. Het bleek dat de meeste Nederlandse en EU beleidsdocumenten nog altijd een gender perspectief missen of hoogstens gendersensitief zijn. Zelfs als naar bepaalde genderaspecten wordt verwezen – en dat is zeker niet altijd het geval – worden deze niet ondersteund door concrete strategieën, doelstellingen of stappen om structurele ongelijkheden aan te pakken, of om de zinvolle deelname van vrouwen aan besluitvorming en bestuur te bevorderen. Bemoedigender is het programma van de Nederlandse overheid (financiële steun voor maatschappelijke initiatieven), dat kan worden omschreven als gendersensitief tot genderresponsief.

Vind onze aanbevelingen in het document!

Deze beleidsanalyse is uitgevoerd als onderdeel van WECF’s samenwerking als gender technische advies partner van het Green Livelihoods Alliance ‘Forests for a Just Future’-programma.

Donor